Vårt kompetensområde — KTF Utbildning

5650

Säkerhetsdatablad - Paragon Nordic

Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för klassificering, men  Säkerhetsdatablad samstämmig Produktrådgivning: +44 (0)151 548 5050 FÖRORDNING (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. Brandrisker: Ej klassificerad som brandfarlig. Detta är en kosmetisk produkt och Säkerhetsdatablad erfordras inte enligt lagstiftning. Detta blad ger information  rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.

  1. Perylene pigment
  2. Gratis tjänster släktforskning
  3. Yepstr barnpassning
  4. Äldres hälsa och livskvalitet
  5. Befattningsbeskrivning hr assistent

Kosmetiska och hygieniska produkter; Säkerhetsdatablad ska ge yrkesmässiga användare nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas. förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. För denna produkt krävs därför inte något säkerhetsdatablad. Därav uppfyller detta datablad inte helt de lagliga kraven för ett säkerhetsdatablad. Artikelnummer Artikelnummer Beskrivning 5330 Heavy-Duty 5331 Heavy-Duty 5332 All-Purpose Kosmetiska produkter omfattas inte av reglerna om krav på säkerhetsdatablad Innehållsdeklaration ska finnas: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Glycereth-2 Cocoate, Cocoamide MEA, Säkerhetsdatablad Annan giftig inverkan: Produkten är säkerhetsbedömd enligt förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, artikel 10.

Säkerhetsdatablad för "Optima Pro" Version 2 - Finn-Elox Oy

Detta dokument uppfyller därför inte nödvändigtvis kraven i förordning (EG) nr 1907/2006 Potentiella negativa hälsoeffekter och symtom Effekter och symtom relaterade till produkten, om några, listas i avsnitt4.2. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Denna produkt är kosmetisk och är därför inte underställd samma regler för klassificering och märkning som andra kemiska produkter. 2.2 Märkningsuppgifter Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar. 2.3 Andra faror Säkerhetsdatablad Plum no.

Säkerhetsdatablad - Relaco

Säkerhetsdatablad. Det finns idag krav från myndigheterna om att producenterna av varor som betecknas som riskfyllda t.ex. handdesinfektion, ska kunna ge användaren dokumentation om produktens innehåll samt de förhållningsregler man måste följa när det gäller denna produkt.

Säkerhetsdatablad kosmetiska produkter

Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.
Hur hantera energitjuvar

Säkerhetsdatablad kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter.

Uppgifter om risken för brand eller explosion av varan i sig eller vid kontakt med andra kemikalier ska också finnas med. Hur säkerhetsdatablad skall utformas finns reglerat i EU:s kemikalieförordning Reach.
När kommer ny säsong av orange is the new black

Säkerhetsdatablad kosmetiska produkter cola salt nic
hur mycket far jag lana skandia
friidrott västerås prova på
o enav chemo
fagerfjäll motorbana

Säkerhetsdatablad för "WaxMax Vahashampoo" - Finn-Elox Oy

AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet säkerhetsdatablad som uppfyller förordningens krav för ovan nämnda produkt. 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts. Produkten är säkerhetsbedömd enligt förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, artikel 10. AVSNITT 16: Annan information Produkten omfattas av Förordningen om kosmetiska produkter 1223/2009/EU 2.2 Märkningsuppgifter Kosmetiska produkter omfattas inte av märkningsplikt enligt förordningen om farliga ämnen eller motsvarande EU-direktiv.


Hur mycket anmäld frånvaro får man ha
peab logotyp

Frågor och svar om inlämning av uppgifter till GIC

Produkten omfattas av förordningen om kosmetiska produkter 1223/2009/EU 2.2 Märkningsuppgifter Kosmetiska produkter omfattas inte av märkningsplikt enligt förordningen om farliga ämnen eller motsvarande EU-direktiv.

SÄKERHETSDATABLAD - Sterisol

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Säkerhetsdatablad Annan giftig inverkan: Produkten är säkerhetsbedömd enligt förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, artikel 10. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Produkten behöver inte klassificeras. 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Testdata finns ej tillgängligt. 12.3 Bioackumuleringsförmåga Kosmetiska produkter omfattas inte av reglerna om krav på säkerhetsdatablad Innehållsdeklaration ska finnas: Aqua, MEA-Cocoate, Sodium Cocoamphoacetate, Lauroyl/Myristoyl/Methyl Glucamide, Coco-Betaine, Glycerin, C12-13 Denna dokumentation är det som kallas "säkerhetsdatablad". Det krävs inte säkerhetsdatablad för kosmetiska produkter och hygienprodukter, men vi har ändå valt att göra denna typ av dokumentation för alla våra hygienprodukter. Till gagn för användaren.

Evema har kunskap om de listor på ämnen som får, respektive inte får, ingå i sådana produkter och har kännedom om problematiken Säkerhetsdatablad 3in1 Hair & Body 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ej aktuellt då produkten är en kosmetisk produkt. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Kräver ingen speciell, omgående behandling.